Nadácia Kvapka Nádeje

Poďakovanie darcom 2017

Srdečná vďaka Individuálnym darcom, ktorí finančne prispeli na účet verejnej zbierky 2923842002/1100, vedenom v Tatra banke a.s., priamym vkladom, poštovými poukazmi alebo prevodmi z účtu.

Január + Február

 
Ján Poliak
Jaroslav Kollár
Ladislav Fazekaš
Boris Ferenčuk
Tatiana Rybnikárová
Juraj Škovránek
Marta Žabková
Erik Maleta
Maroš Zrelica
Maroš Mikuš
Jaroslav Bendáš
                          

 

Prázdna SMS na 830

PPC Marketing

Poďakovanie darcom

Poďakovanie darcom

Poďakovanie partnerom

Poďakovanie partnerom